Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Złotoryi
   
 
  Menu przedmiotowe
  Przetargi / Zapytania ofertowe /  Ogłoszenia 2011
Tytuł dokumentu Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznakowania pojazdów mechanicznych w latach 2012 - 2013
Data publikacji 26.10.2011
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu IZ.272.28.2011
Typ dokumentu Ogłoszenie

 

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznakowania pojazdów mechanicznych

w latach 2012 - 2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Złotoryi ,

Pl. Niepodległości 8,

59-500 Złotoryja,

 woj. dolnośląskie,

tel. 076 8786940, -950,

faks 076 8786955.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat-zlotoryja.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznakowania pojazdów mechanicznych w latach 2012 - 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie oraz dostawa tablic rejestracyjnych do oznakowania pojazdów mechanicznych.

1.1 Tablice rejestracyjne należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz.U. z 2007 Nr 186 poz. 1322 z późn. zm.).

1.2 Wzory tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli, a także ich opis określa załącznik nr 8 do Rozporządzenia.

1.3 Zamówienie obejmuje dostawę następujących tablic rejestracyjnych:

1) Tablice samochodowe (jednorzędowe, dwurzędowe)

2) Tablice samochodowe indywidualne (jednorzędowe, dwurzędowe)

3) Tablice motocyklowe (dwurzędowe)

4) Tablice motorowerowe (dwurzędowe)

5) Tablice motocyklowe i motorowerowe indywidualne (dwurzędowe)

6) Tablice samochodowe tymczasowe (jednorzędowe, dwurzędowe)

7) Tablica motocyklowe tymczasowe (dwurzędowe)

8) Tablice motorowerowe tymczasowe (dwurzędowe)

9) Tablice samochodowe zabytkowe (jednorzędowe, dwurzędowe)

10) Tablice motocyklowe zabytkowe (dwurzędowe)

11) Tablice motorowerowe zabytkowe (dwurzędowe)

12) Tablice tymczasowe badawcze

13) Tablice dyplomatyczne

14) Tablice dwurzędowe (przyczepy)

15) Tablice jednorzędowe (przyczepy)

1.3 Wykonane tablice powinny odpowiadać aktualnemu certyfikatowi zgodności wydanemu przez Instytut Transportu Samochodowego.

1.4 Zamawiający wymaga udzielenia pięcioletniej gwarancji na dostarczone tablice rejestracyjne.

1.5 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia tablic rejestracyjnych, których rodzaj i ilość Zamawiający określił w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamówienie będzie składane telefonicznie przez pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

1.6 Zamawiający ustalił termin wykonania i dostawy zamówionych tablic rejestracyjnych w ciągu pięciu dni od daty zamówienia.

1.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych, pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w załączniku nr 5 do SIWZ, według faktycznego zapotrzebowania na tablice w latach 2012 - 2013.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.72-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli udokumentuje posiadanie zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych wydanego przez właściwego wojewodę/marszałka województwa na podstawie art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli udokumentuje należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej dostawy tablic rejestracyjnych o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto (z podaniem jej wartości, daty wykonania i Zamawiającego, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- zezwolenie na produkcję tablic rejestracyjnych wydane przez właściwego wojewodę/marszałka województwa na podstawie art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sp-zlotoryja.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Złotoryi Pl. Niepodległości 8 59-500 Złotoryja pokój nr 306.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2011 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Złotoryi Pl. Niepodległości 8 59-500 Złotoryja pokój nr 306.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.10.2011r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe w Złotoryi,

Pl. Niepodległości 8,

59-500 Złotoryja,

woj. dolnośląskie,

tel. 076 8786940, -950,

fax. 076 8786955.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II pkt.1.3.


W ogłoszeniu jest:

Zamówienie obejmuje dostawę następujących tablic rejestracyjnych:

1) Tablice samochodowe (jednorzędowe, dwurzędowe)

2) Tablice samochodowe indywidualne (jednorzędowe, dwurzędowe)

3) Tablice motocyklowe (dwurzędowe)

4) Tablice motorowerowe (dwurzędowe)

5) Tablice motocyklowe i motorowerowe indywidualne (dwurzędowe)

6) Tablice samochodowe tymczasowe (jednorzędowe, dwurzędowe)

7) Tablica motocyklowe tymczasowe (dwurzędowe)

8) Tablice motorowerowe tymczasowe (dwurzędowe)

9) Tablice samochodowe zabytkowe (jednorzędowe, dwurzędowe)

10) Tablice motocyklowe zabytkowe (dwurzędowe)

11) Tablice motorowerowe zabytkowe (dwurzedowe)

12) Tablice tymczasowe badawcze

13) Tablice dyplomatyczne

14) Tablice dwurzędowe (przyczepy)

15) Tablice jednorzędowe (przyczepy).


W ogłoszeniu powinno być:

Zamówienie obejmuje dostawę następujących tablic rejestracyjnych:

1) Tablice samochodowe (jednorzędowe, dwurzędowe)

2) Tablice samochodowe indywidualne (jednorzędowe, dwurzędowe)

3) Tablice motocyklowe (dwurzędowe)

4) Tablice motorowerowe (dwurzędowe)

5) Tablice samochodowe tymczasowe (jednorzędowe, dwurzędowe)

6) Tablica motocyklowe tymczasowe (dwurzędowe)

7) Tablice motorowerowe tymczasowe (dwurzędowe)

8) Tablice samochodowe zabytkowe (jednorzędowe, dwurzędowe)

9) Tablice motocyklowe zabytkowe (dwurzędowe)

10) Tablice tymczasowe badawcze

11) Tablice dyplomatyczne

12) Tablice dwurzędowe (przyczepy)

13) Tablice jednorzędowe (przyczepy).

  Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach   SIWZ.doc (291 KB)
Modyfikacja SIWZ   Modyfikacja SIWZ.doc (36.5 KB)
Zapytanie 1   pytanie 1.doc (36 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   SIWZ.doc (294.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Tomasz Chowański

Rejestr zmian dokumentu
02.11.2011    Edycja dokumentu (Izabela Nowak)
02.11.2011    Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ" (Izabela Nowak)
02.11.2011    Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach " (Izabela Nowak)
02.11.2011    Dodano załącznik "Zapytanie 1" (Izabela Nowak)
26.10.2011    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
26.10.2011    Utworzenie dokumentu. (Tomasz Chowański)