Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 19.01.2011 Uchwała nr III/22/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Złotoryjskiego
 19.01.2011 Uchwała nr III/21/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2010
 19.01.2011 Uchwała nr III/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przekształcenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie
 19.01.2011 Uchwała nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu złotoryjskiego z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami na rok 2011
 19.01.2011 Uchwała nr III/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Złotoryjskim na lata 2011-2019
 19.01.2011 Uchwała nr III/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotoryjskiego
 19.01.2011 Uchwała nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu na I półrocze 2011r.
 19.01.2011 Uchwała nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2011r.
 19.01.2011 Uchwała nr III/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Złotoryjskiego
 27.12.2010 Uchwała nr II/13/2010 z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radnymi działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3753